Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti MUCHA s. r. o., Hviezdoslavova 29, 90201 Pezinok, IČO: 50 156 420, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo: 108968/B, e-mail: info@flyspirit.sk (ďalej aj ako “prevádzkovateľ platformy”) a používateľom internetovej stránky flyspirit.sk (vrátane súbdomén) a/alebo majiteľom zakúpenej vstupenky. 

Prevádzkovateľ platformy je prevádzkovateľ internetovej stránky flyspirit.sk vrátane subdomén (ďalej len “platforma”), ktorá sprostredkúva predaj vstupeniek a informácie o podujatiach pre Usporiadateľov.

Usporiadateľ, organizátor podujatia je spoločnosť organizujúca, prevádzkujúca alebo usporiadajúca Podujatie (ďalej len “Usporiadateľ”), ktorá je v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom platbormy a tým jej umožňuje sprostredkovanie predaja vstupeniek na Podujatie a aj výkon iných obslužných činností súvisiacich s Podujatím.

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom platformy alebo si prostredníctvom nej objedná vstupenku/y (ďalej aj ako „kupujúci“).

Používaním platformy a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru: 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Kupujúci objednáva vstupenky prostredníctvom internetovej platformy, výhradne online. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov.

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi prevádzkovateľom platformy a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby, ktorá je Usporiadateľom podujatia a účtovnej firmy zabezpečujúcej spracovanie účtovníctva). Viac o nakladaní s osobnými údajmi nájdete v Pravidlá ochrany osobných údajov.

 2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme prevádzkovateľa platformy a vtedy zároveň vzniká záväzný obchodný vzťah. Vstupenky sú na platforme vygenerovaná a zaslané na email kupujúceho až po prijatí platby na účet prevádzkovateľa platformy.

2.4.  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu iba v prípade, že táto objednávka nebola uhradená. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci prevádzkovateľovi platformy e-mailom. Stornovať už zaplatenú objednávku na podujatie nie je možné. Zaplatené vstupné na podujatie sa nevracia, vstupenka sa nevymieňa za iný deň alebo iné podujatie.

2.5. V prípade ak Usporiadateľ nie je schopný uskutočniť podujatie v avizovanom termíne, alebo podujatie nebolo preložené na iný termín, podujatie bolo definitívne zrušené a pokiaľ už bola suma za objednávku uhradená, je táto objednávka automaticky prenesená a platná na ďalší ročník podujatia. V prípade, že nastane vyžiadanie vrátenia peňazí zo strany kupujúceho si prevádzkovateľ platformy vyhradzuje právo vrátit peniaze za objednávku späť kupujúcemu bankovým prevodom až po zaslaní čísla bankového účtu a čísla objednávky z emailovej adresy, na ktorú bola objednávka uskutočnená.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky prevádzkovateľom platformy prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednanej vstupenky alebo služby uvedenú na internetovej stránke.

3. DODANIE, CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Dodanie služby sa realizuje uskutočnením objednávky vstupenky na konkrétne podujatie určené názvom a dátumom. Po uskutočnení objednávky prichádza kupujúcemu na email potvrdenie o prijatí záväznej objednávky. Toto potvrdenie ešte nie je samotnou vstupenkou na podujatie a kupujúcemu nezaručuje účasť na podujatí.

3.2. Vstupenka sa doručuje elektronicky až po prijatí platby na účet prevádzkovateľa platformy alebo zakúpením vstupenky priamo na mieste konania podujatia.

3.3. Cena vstupenky alebo služby je uvedená na internetovej stránke platformy. Ceny môžu podliehať zmenám. Prevádzkovateľ platformy si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny zadané Usporiadateľom. Platná cena bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

3.4. Kupujúci uhradí platbu prevodom na účet predávajúceho, alebo elektronickou platbou podľa možnosti uvedených v procese objednávky alebo počas podujatia a výberu kupujúceho.

3.5. Výška dodatočných nákladov bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

 4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4.1. Nakoľko sa prostredníctvom platformy predávajú vstupenky. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z., od zmluvy nie je možné odstúpiť aj v prípade ak predmetom dodania je poskytnutie služieb s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote

4.2. V súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v prípade, ak opatrenia Úradu verejného zdravotníctva neumožnia uskutočnenie podujatia v termíne uvedenom na vstupenke zakúpené vstupenky budú automaticky prenesené na nasledujúci ročník podujatia ak to potvrdí Usporiadateľ.

4.3. Každý usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu času a programu podujatia.

5. REKLAMÁCIE

5.1. V prípade nedoručenia vstupenky na zákazníkov email po jej zaplatení je kupujúci túto skutočnosť bezprostredne nahlásiť prevádzkovateľovi platformy. Prevádzkovateľ platformy ani Usporiadateľ nezodpovedá nerieši vzniknutú situáciu po uskutočnení podujatia, v takomto prípade sa vstupenka považuje za korektne doručenú.

5.2. Už zaplatené vstupenky nie je možné vrátiť, vymeniť za iný deň alebo za iné podujatie.

5.3. Reklamácie sa uplatňujú u prevádzkovateľa platformy. Forma nahlásenia reklamácie je prostredníctvom zaslania emailu na adresu reklamacie@flyspirit.sk.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

6.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. 

6.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, prevádzkovateľ platformy ani Usporiadateľ nezodpovedajú kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

6.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

6.6. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

6.7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

6.8. Usporiadateľ podujatia pri organizácii podujatia nezodpovedá kupujúcim/majiteľom vstupeniek za škody spôsobené v dôsledku alebo v súvislosti s omeškaním, zrušením (nekonaním sa) podujatia v prípade nepriaznivého počasia a/alebo hrozby teroristického útoku, nariadenia príslušných orgánov verejnej moci, resp. existencie iného rizika ohrozenia zdravia, životov alebo rozsiahlych materiálnych škôd na majetku tretích osôb alebo inými zmenami týkajúcimi sa podujatia.

Ak prevádzkovateľ platformy na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). 

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf

V Pezinku, dňa 25.6.2024